Vietnamese English

Trang chủ » Danh mục tin tức » Tin tức nhà trường

Thông báo Quyết định giao hạn mức năm học 2016-2017

Ngày 25/10/2016 Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà nội đã ký Quyết định số2468/QĐ-ĐHBK-TB về việc giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất; mua sắm thiết bị nhỏ và sửa chữa thiết bị; hỗ trợ kinh phí điện thoại; quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2016-2017.

Dowload toàn bộ Quyết định và hướng dẫn tại đây

THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC


Ngày 12/11/2015 Hiệu Trưởng trường Đại học Bách khoa Hà nội đã ký Quyết định số 2784/QĐ-ĐHBK-TB về việc thành lập Tổ công tác tư vấn cho Hiệu trưởng về quy hoạch đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm cơ sở phục vụ đào tạo đại học giai đoạn 2015-2017

Dowload toàn bộ Quyết đỊnh và lịch làm việc tại đây

THÔNG BÁO GIAO HẠN MỨC KINH PHÍ NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG BÁO

Ngày 12/11/2015 Hiệu Trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà nội đã ký Quyết định số 2785/QĐ-ĐHBK-TB về việc giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị mua sắm vật tư, sửa chữa điện, nước; điện thoại; quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2015-2016.

Dowload toàn bộ Quyết định và văn bản hướng dẫn tại đây 

Quyết định giao định mức Vật tư, hoá chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị; mua sắm vật tư, sửa chữa điện, nước; điện thoại; quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2014-2015

Ngày 21/01/2015 Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký quyết định số 124/QĐ-ĐHBK-TB về việc Giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị; mua sắm vật tư, sửa chữa điện, nước; điện thoại; quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2014-2015
Dowload toàn bộ Quyết định tại đây.
Dowload toàn bộ công văn hướng dẫn tại đây. 

Lập dự trù vật tư hoá chất PTN năm học 2014-2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 394/ĐHBK-TB

V/v: Lập dự trù dụng cụ, vật tư và hoá chất phục vụ sinh viên thực hành thí nghiệmnăm học 2014-2015

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các Viện

tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm

 

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 15/10/2012 của Hiệu trưởng về việc phân cấp quản lý cho các Học viện, Viện nghiên cứu và các Trung tâm nghiên cứu;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-ĐHBK-TB ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng về việc giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hoá chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị; kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và hỗ trợ cước phí điện thoại theo phân cấp quản lý,

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và quy mô đào tạo năm học 2014 - 2015 của các Viện tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm, Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các Viện tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm thực hiện các công việc sau:

- Lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã mua sắm dụng cụ, vật tư và hoá chất, hỗ trợ cước phí điện thoại và kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2013 - 2014 theo số liệu các đơn vị đã thanh quyết toán với phòng Kế hoạch Tài vụ và phần đang thực hiện chưa thanh quyết toán với phòng Kế hoạch Tài vụ;

- Cung cấp số Tín chỉ THTN + ĐA tính theo các học phần thí nghiệm của học kỳ I và dự kiến các học kỳ còn lại của năm học 2014-2015 (có biểu mẫu 01 kèm theo). Sau đó các Viện gửi về phòng Thiết bị trước ngày 25/11/2014 để Phòng Thiết bị tập hợp và báo cáo Ban Giám hiệu làm căn cứ giao hạn mức kinh phí mua sắm dụng cụ, vật tư và hóa chất; hỗ trợ cước phí điện thoại và kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị.

Báo cáo và dự trù kinh phí gửi về Phòng Thiết bị, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: tb@hust.edu.vn. Bản điện tử Biểu mẫu lấy tạiđịa chỉ này

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như  trên (để t/hiện);

- P.Hiệu trưởng phụ trách

 và PHT. P.H.Lương (để b/cáo);

- Lưu: VT phòng TB.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Thiết bị

(Đã ký)

PGS. Tạ Ngọc Đôn

 

Thông báo thanh lý sách năm 2014

THÔNG BÁO THANH LÝ SÁCH

Kính gửi: Đơn vị, Thầy cô trong Trường

Theo đề nghị của Thư viện Tạ Quang Bửu tại Công văn số 11/ĐHBK-TVTQB ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc Xin thanh lý tài liệu cũ tại Thư viện (theo file đính kèm). Phòng Thiết bị thông báo tới các Đơn vị và Thầy cô quan tâm đến số sách và tạp chí trên đến đăng ký mua thanh lý tại Phòng Thiết bị thời hạn cuối cùng vào 16h30 thứ 6, ngày 21 tháng 02 năm 2014.

Địa chỉ: 301 Nhà C1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38681954 - 04.38694529

Danh sách điện thoại trực tết Nhâm Ngọ (2014) Phòng Thiết bị

Kình gừi: Toàn thể cán bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ  (2014) Phòng Thiết bị xin gửi các số điện thoại trực tiếp liên hệ cho toàn thể cán bộ trong Trường được biết theo danh sách đính kèm dưới đây.

Dowload toàn bộ file tại đây

Giao định mức kinh phí năm học 2013 - 2014 theo phân cấp quản lý

Ngày 26/12/2013, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký quyết định số 2684/QĐ-ĐHBK-TB về việc giao hạn mức mua sắm vật tư hóa chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị; kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và hỗ trợ cước phí điện thoại theo phân cấp quản lý

Dowload toàn bộ Quyết định tại đây 

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ THEO QUYẾT ĐỊNH 1180/QĐ-ĐHBK-TB

THÔNG BÁO 
BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ

(Theo Quyết định số: 1180/QĐ-ĐHBK-TB ngày 16 tháng 07 năm 2013 về việc phê duyệt bán thanh lý trang thiết bị và vật lâu bền đã thu hồi của Bộ môn Vật liệu & CN Hóa dệt, Bộ môn CN Dệt thuộc  Viện Dệt may - Da giầy và TT và Bộ môn Thiết bị điện - Viện Điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  

 1. Đơn vị: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
 2. Thời gian mở bán: 15 giờ 00 ngày 23 tháng  07 năm 2013 tại Phòng Thiết bị  (301 - Nhà C1).
 3. Danh mục: Trọn gói bao gồm 19 đầu mục với 20 trang thiết bị cũ hỏng không còn sử dụng được (Danh sách theo phụ lục đính kèm)
 4. Địa điểm trưng bày: nhà T (58 Lê Thanh Nghị) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 5. Địa điểm tham khảo hồ sơ và bán thanh lý: Phòng Thiết bị ( 301- Nhà C1) - Thời gian 8 ngày (Từ ngày 16 tháng 07 năm 2013 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng  07 năm 2013).
 6. Địa điểm đăng ký mua: Phòng 301- Nhà C1, ĐHBK HN
 7. Thời hạn đăng ký mua: Thời gian 08 ngày (Từ ngày 16 tháng 07 năm 2013 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng  07 năm 2013).

                                                                                               Hà Nội, ngày 16  tháng 07 năm  2013

                                                                                                             PHÒNG THIẾT BỊ

Dowload danh mục thanh lý tại đây 

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ THEO QUYẾT ĐỊNH 1179/QĐ-ĐHBK-TB

THÔNG BÁO
BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ

(Theo Quyết định số: 1179/QĐ-ĐHBK-TB ngày 16 tháng 07 năm 2013 về việc phê duyệt bán thanh lý trang thiết bị và vật lâu bền đã thu hồi của Xưởng Điện và PTN Kỹ thuật điện thuộc Bộ môn Thiết bị Điện
- Viện Điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  

 1. Đơn vị: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
 2. Thời gian mở bán: 14 giờ 00 ngày 23 tháng  07 năm 2013 tại Phòng Thiết bị  (301 - Nhà C1).
 3. Danh mục: Trọn gói bao gồm 37 đầu mục với 159 trang thiết bị cũ hỏng không còn sử dụng được (Danh sách theo phụ lục đính kèm)
 4. Địa điểm trưng bày: Phòng 101 nhà T và Phòng 205 nhà T (58 Lê Thanh Nghị) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 5. Địa điểm tham khảo hồ sơ và bán thanh lý: Phòng Thiết bị ( 301- Nhà C1) - Thời gian 8 ngày(Từ ngày 16 tháng 07 năm 2013 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng  07 năm 2013).
 6. Địa điểm đăng ký mua: Phòng 301- Nhà C1, ĐHBK HN
 7. Thời hạn đăng ký mua: Thời gian 08 ngày (Từ ngày 16 tháng 07 năm 2013 đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng  07 năm 2013).

                                                                                               Hà Nội, ngày 16  tháng 07 năm  2013

                                                                                                                PHÒNG THIẾT BỊ


Dowload danh mục trang thiết bị thanh lý 

THÔNG BÁO THANH LÝ SÁCH

THÔNG BÁO THANH LÝ SÁCH

Kính gửi: Đơn vị, Thầy cô trong Trường

Theo đề nghị của Thư viện Tạ Quang Bửu tại Công văn số 77/ĐHBK-TVTQB ngày 01 tháng 09 năm 2011 về việc Xin thanh lý tài liệu cũ tại Thư viện (theo file đính kèm). Phòng Thiết bị thông báo tới các Đơn vị và Thầy cô quan tâm đến số sách và tạp chí trên đến đăng ký mua thanh lý tại Phòng Thiết bị thời hạn cuối cùng vào 16h30 thứ 6, ngày 17 tháng 05 năm 2013.

Địa chỉ: 301 Nhà C1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38681954 - 04.38694529

Dowload toàn bộ nội dung ở đây 

Quyết định 3024/QĐ-ĐHBK-TB ngày 04/12/2012

Về việc về việc giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất; kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và hỗ trợ cước phí điện thoại theo phân cấp quản lý

Hướng dẫn số 488/HD-TB ngày 10/12/2012

Về việc thực hiện phân cấp quản lý trang thiết bị năm học 2012-2013

 

 

Kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp quản lý trang thiết bị

Kính gửi: Các Viện trưởng Viện đào tạo đã triển khai phân cấp quản lý

Thực hiện Quyết định số 2524/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 15/10/2012 về việc phân cấp quản lý cho các Học viện, Viện nghiên cứu và các Trung tâm nghiên cứu (thuộc Trường); Quyết định số 3024/QĐ-ĐHBK-TB ngày 04/12/2012 của Hiệu trưởng về việc Giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất; kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và hỗ trợ cước phí điện thoại theo phân cấp quản lý cho 17 Viện đào tạo – Ngày 10/12/2012 phòng Thiết bị đã tổ chức tập huấn theo Hướng dẫn số 488/HD-TB thực hiện phân cấp quản lý trang thiết bị năm học 2012-2013.

Thông báo bán thanh lý thiết bị năm 2012

THÔNG BÁO

BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ

(Theo Quyết định số: 1043 ngày 22 tháng 05 năm 2012

về việc phê duyệt bán thanh lý thiết bị của Trường ĐHBK Hà Nội) 

Danh sách các đơn vị đăng ký thiết bị trợ giảng học kì I năm học 2012-2013 tính đến ngày 21/8/2012

Phòng Thiết bị đã thống kê danh sách các Đơn vị và cán bộ giảng dạy đã nộp danh sách đăng ký thiết bị trợ giảng học kỳ I năm học 2012-2013 cho đến ngày 21/8/2012

Dowload danh sách đăng ký thiết bị trợ giảng tại đây

Mua dụng cụ, vật tư và hóa chất phục vụ sinh viên thực hành thí nghiệm năm học 2012-2013

Trong năm học 2012-2013, việc cung cấp vật tư và hóa chất phục vụ sinh viên thực hành, thí nghiệm vẫn dựa trên cơ sở định mức đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc mua vật tư, hóa chất sẽ được gom nhóm theo chủ trương của Nhà trường và theo công văn số 95/CV-ĐHBK-TB ngày 24/4/2012 của Ban Giám hiệu về đề xuất đơn vị cung cấp.

          

 

Quyết định phê duyệt định mức vật tư thực hành thí nghiệm

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, Hiệu trưởng GS.Nguyễn Trọng Giảng đã ký quyết định số 755/QĐ-ĐHBK-TB về việc Phê duyệt bổ xung định mức vât tư cho sinh viên thực hành, thí nghiệm của các đơn vị trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Download nội dung toàn file Quyết định 

Danh sách cán bộ trực tết nguyên đán 2012

Để đảm bảo an toàn trong tết nguyên đán 2012, Phòng Thiết bị đã bố trí lịch trực tết đề phòng sự cố xảy ra, gồm danh sách lãnh đạo và nhân viên tổ điện nước.

Danh mục thiết bị của ĐHBKHN

Danh mục dưới đây là một số thiết bị của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhà trường sẽ đầu tư thêm thiết bị trợ giảng năm 2011-2012

Nhà trường sẽ đầu tư thêm thiết bị trợ giảng năm 2011-2012

Xây dựng định mức vật tư hóa chất năm học 2011-2012

Xây dựng định mức vật tư hóa chất năm học 2011-2012

Thông báo cắt điện

Thông báo cắt điện năm 2011

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo