Vietnamese English

Trang chủ » File đính kèm » Quy trình nghiệp vụ

VB8-ptb_Ho_so_can_kiem_soat

Lượt xem: 891 - Lượt tải về: 161

VB5-ptb_Mo_ta_trach_nhiem_quyen_han_phong_thiet_bi

Lượt xem: 662 - Lượt tải về: 130

Danh_muc_Quy_trinh_phong_thiet_bi_2014

Lượt xem: 867 - Lượt tải về: 215

TB.QT47_tiếp_nhận_sử_lý_phản_ảnh_

Lượt xem: 772 - Lượt tải về: 148

TBTQ45_mua_sam_trên_100_trieu_trinh_bo

Lượt xem: 756 - Lượt tải về: 207

TB.QT46_mua_sam_dau_thau_cho_de_tai_

Lượt xem: 833 - Lượt tải về: 219

TB.QT44_mua_sam_SC_tren_100_trieu_truong_duyet_

Lượt xem: 704 - Lượt tải về: 173

TB.QT43_Mua_sam_SC_nho_hon_100_trieu_

Lượt xem: 799 - Lượt tải về: 246

TB.QT42_Dinh_gia_co_gtri_HD_thue_tu_100_trieu_tro_len_

Lượt xem: 727 - Lượt tải về: 78

TB.QT41_Dinh_gia_co_gtri_HD_thue_nho_hon_100_trieu_

Lượt xem: 743 - Lượt tải về: 182

TB.QT38_thanh_ly_tai_san_co_NG_tu_500trieu_dong_tro_len_

Lượt xem: 804 - Lượt tải về: 0

TB.QT37_thanh_ly_tai_san_gia_tri_nho_hon_500trieu_

Lượt xem: 918 - Lượt tải về: 233

TB.QT36_lap_dinh_muc_vat_tu_hoa_chat_

Lượt xem: 748 - Lượt tải về: 111

TB.QT35_thanh_toan_tien_mang_Internet_

Lượt xem: 802 - Lượt tải về: 0

TB.QT34_Dung_cap_dien_thoai__

Lượt xem: 563 - Lượt tải về: 93

TB.QT33_Tam_dung_cap_dien_thoai_va_cap_lai__

Lượt xem: 730 - Lượt tải về: 157

TB.QT32_Lam_thu_tuc_thanh_toan_tien_dien_thoai__

Lượt xem: 1030 - Lượt tải về: 145

TB.QT31_Tinh_cuoc_dien_thoai__

Lượt xem: 726 - Lượt tải về: 168

TB.QT30_Lap_dat_cap_moi_duong_dien_thoai_

Lượt xem: 535 - Lượt tải về: 137

TB.QT29_Sua_chua_dien_thoai,_ADSL_

Lượt xem: 766 - Lượt tải về: 183

TB.QT28_Xin_cap_phep_gieng_khoan_

Lượt xem: 746 - Lượt tải về: 89

TB.QT27_Quan_ly_va_bat_dai_phun_nuoc_

Lượt xem: 693 - Lượt tải về: 149

TB.QT26_Tam_dung_cap_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 771 - Lượt tải về: 141

TB.QT25_Dung_cap_nuoc_sinh_hoat_va_cap_lai_

Lượt xem: 729 - Lượt tải về: 97

TB.QT24_Bao_duong_duong_nuoc_

Lượt xem: 751 - Lượt tải về: 0

TB.QT23_Thanh_toán_cho_Công_ty_nước_

Lượt xem: 541 - Lượt tải về: 124

TB.QT22_Ghi_cong_to_va_tinh_tien_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 663 - Lượt tải về: 84

TB.QT21_Kiem_tra_chat_luong_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 569 - Lượt tải về: 148

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo