Vietnamese English

Trang chủ » File đính kèm » Quy trình nghiệp vụ

VB8-ptb_Ho_so_can_kiem_soat

Lượt xem: 794 - Lượt tải về: 152

VB5-ptb_Mo_ta_trach_nhiem_quyen_han_phong_thiet_bi

Lượt xem: 610 - Lượt tải về: 126

Danh_muc_Quy_trinh_phong_thiet_bi_2014

Lượt xem: 822 - Lượt tải về: 207

TB.QT47_tiếp_nhận_sử_lý_phản_ảnh_

Lượt xem: 717 - Lượt tải về: 144

TBTQ45_mua_sam_trên_100_trieu_trinh_bo

Lượt xem: 706 - Lượt tải về: 196

TB.QT46_mua_sam_dau_thau_cho_de_tai_

Lượt xem: 740 - Lượt tải về: 209

TB.QT44_mua_sam_SC_tren_100_trieu_truong_duyet_

Lượt xem: 655 - Lượt tải về: 166

TB.QT43_Mua_sam_SC_nho_hon_100_trieu_

Lượt xem: 729 - Lượt tải về: 233

TB.QT42_Dinh_gia_co_gtri_HD_thue_tu_100_trieu_tro_len_

Lượt xem: 668 - Lượt tải về: 73

TB.QT41_Dinh_gia_co_gtri_HD_thue_nho_hon_100_trieu_

Lượt xem: 691 - Lượt tải về: 164

TB.QT38_thanh_ly_tai_san_co_NG_tu_500trieu_dong_tro_len_

Lượt xem: 732 - Lượt tải về: 0

TB.QT37_thanh_ly_tai_san_gia_tri_nho_hon_500trieu_

Lượt xem: 847 - Lượt tải về: 226

TB.QT36_lap_dinh_muc_vat_tu_hoa_chat_

Lượt xem: 689 - Lượt tải về: 102

TB.QT35_thanh_toan_tien_mang_Internet_

Lượt xem: 719 - Lượt tải về: 0

TB.QT34_Dung_cap_dien_thoai__

Lượt xem: 522 - Lượt tải về: 91

TB.QT33_Tam_dung_cap_dien_thoai_va_cap_lai__

Lượt xem: 670 - Lượt tải về: 143

TB.QT32_Lam_thu_tuc_thanh_toan_tien_dien_thoai__

Lượt xem: 975 - Lượt tải về: 139

TB.QT31_Tinh_cuoc_dien_thoai__

Lượt xem: 664 - Lượt tải về: 154

TB.QT30_Lap_dat_cap_moi_duong_dien_thoai_

Lượt xem: 493 - Lượt tải về: 128

TB.QT29_Sua_chua_dien_thoai,_ADSL_

Lượt xem: 706 - Lượt tải về: 167

TB.QT28_Xin_cap_phep_gieng_khoan_

Lượt xem: 702 - Lượt tải về: 83

TB.QT27_Quan_ly_va_bat_dai_phun_nuoc_

Lượt xem: 653 - Lượt tải về: 115

TB.QT26_Tam_dung_cap_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 692 - Lượt tải về: 130

TB.QT25_Dung_cap_nuoc_sinh_hoat_va_cap_lai_

Lượt xem: 683 - Lượt tải về: 78

TB.QT24_Bao_duong_duong_nuoc_

Lượt xem: 703 - Lượt tải về: 0

TB.QT23_Thanh_toán_cho_Công_ty_nước_

Lượt xem: 498 - Lượt tải về: 108

TB.QT22_Ghi_cong_to_va_tinh_tien_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 613 - Lượt tải về: 82

TB.QT21_Kiem_tra_chat_luong_nuoc_sinh_hoat_

Lượt xem: 528 - Lượt tải về: 143

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo