Vietnamese English

Trang chủ » Tổ điện

Tổ điện

* Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý, sửa chữa và lắp đặt toàn bộ hệ thống cấp điện trong Trường.
- Quy hoạch lại hệ thống đo đếm điện cho từng hộ sử dụng.
- Các công việc khác theo sự phân của của Trưởng phòng.
* Phân công công việc:
1. Đ/c Ngô Đắc Tâm - Tổ trưởng
      - Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi công việc của Tổ.
- Phụ trách, quản lý hệ thống cung cấp điện của các trạm điện đến từng hộ tiêu thụ.
- Quản lý tiêu thụ điện năng của các đơn vị trong Toàn trường.
- Lên kế hoạch dự trù các vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo trì, thay thế thường xuyên các vật tư bị hỏng tại các giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc.
- Phụ trách việc xây dựng, quy hoạch lại hệ thống cung ứng điện năng của các lộ điện chính trong toàn trường.
- Thứ sáu hàng tuần lập báo cáo về tình hình cung ứng điện năng của các trạm, tình trạng hoạt động của các trục điện tới các đơn vị, các sự cố bất thường xảy ra và đề xuất biện  pháp xử lý nếu chưa sửa chữa kịp cho Phó phòng quản lý Tổ.
- Kiểm tra ghi sổ các đồng hồ đo đếm điện năng ở khu vực Trường cũ.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
2. Đ/c Lưu Quang Đông - Tổ phó
         - Cùng với Tổ trưởng đôn đốc công việc chung của Tổ.
- Kiểm tra và phục hồi hồ sơ của các trạm biến áp, các lộ xuất tuyến đường dây trục.
- Kiểm tra ghi sổ các đồng hồ đo điện khu vực đường đôi, khu chăn nuôi C14B, ITP, C14B.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tùng:
- Thường xuyên kiểm tra sự cố các trạm biến áp, các đồng hồ đo điện cần bảo trì bảo dưỡng.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
4. Đ/c Nguyễn Thượng Thắng :
- Thường xuyên kiểm tra các giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng làm việc…thuộc Nhà T để đảm bảo ánh sáng, quạt, ổ cắm…
- Kiểm tra ghi sổ các đồng hồ đo đếm điện năng ở khu vực này chống thất thu về điện.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
5. Đ/c  Nguyễn Nghiêm Chiêu:
- Thường xuyên kiểm tra các giảng đường D3, D3-5, D5, D7, D9 để khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
6. Đ/c Nguyễn Huy Hoàng:
- Thường xuyên kiểm tra các giảng đường D4, D6, D8 để khắc phục kịp các sự cố xảy ra.
- Kiểm tra ghi sổ các đồng hồ đo điện ở khu vực C1, C3, C4, C5, C8, C9, D3-5, D4, D6.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
 

 Ghi chú: Việc phân công công việc cho từng thành viên trong các Tổ của phòng Thiết bị là công việc nội bộ của Phòng, có thể sẽ được điều chỉnh khi cần thiết và sẽ được công bố công khai trên trang web của Phòng và của Trường.

Tác giả: administrator

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo