Vietnamese English

Trang chủ » Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG

Phòng Thiết bị là tổ chức của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có các chức năng sau:

1. Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

2. Quản lý toàn bộ hệ thống điện trongTrường.

3. Quản lý toàn bộ hệ thống cấp nước trongTrường.

4. Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về tình hình thiết bị, máy móc trong Trường.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị của Trường.

 

II. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện chức năng quản lý hệ thống thiết bị, máy móc

- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác quản lý thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất, điện thoại cho tất cả các đơn vị trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất thường xuyên;

- Tổ chức và triển khai sửa chữa, kiểm kê, thanh lý thiết bị;

- Tổ chức và triển khai lắp đặt, sửa chữa điện thoại, mạng internet trong Trường.

2. Thực hiện chức năng quản lý hệ thống điện

- Tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện trong Trường;

- Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn điện; lắp đặt, theo dõi và ghi số công tơ đo đếm điện năng tiêu thụ cho tất cả các đơn vị trong Trường.

3. Thực hiện chức năng quản lý hệ thống cấp nước

- Tổ chức quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống cấp nước trong Trường;

- Tổ chức và triển khai sửa chữa, lắp đặt và cung cấp nguồn nước; lắp đặt, theo dõi và ghi số công tơ đo đếm nước tiêu thụ cho tất cả các đơn vị trong Trường.

4. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo, tư vấn

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo và tư vấn về tình hình thiết bị, vật tư, điện, nước, điện thoại trong Trường;

- Tham gia Ban quản lý công sản, các Hội đồng, các Tổ công tác có liên quan đến chức năng quản lý được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

5. Thực hiện chức năng quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư

- Xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn trang thiết bị trong Trường;

- Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo các dự án và theo các đề tài NCKH.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

 

1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Thiết bị nhiệm kỳ 2013-2018 có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 04 Tổ bộ phận gồm Tổ Văn phòng, Tổ Quản lý điện, Tổ quản lý nước và Tổ giao nhận & sửa chữa thiết bị.

2. Phân công phụ trách công việc của Lãnh đạo phòng

2.1. PGS.TS Tạ Ngọc Đôn - Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của phòng, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng;

- Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về mọi mặt công tác của phòng;

- Quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị;

- Phụ trách tổ Văn phòng;

- Các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


2.2. TS. Trịnh Xuân Bái - Phó Trưởng phòng TT, phụ trách các công việc:

- Quản lý, sửa chữa và khai thác trang thiết bị; cung cấp vật tư, hóa chất;

- Phụ trách tổ Giao nhận và sửa chữa thiết bị;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

2.3. TS. Nguyễn Ngọc Văn - Phó Trưởng phòng, phụ trách các công việc:

- Quản lý, sửa chữa và khai thác hệ thống điện;

- Phụ trách tổ Quản lý điện;

- Quản lý, khai thác và sửa chữa hệ thống cấp nước;
- Phụ trách tổ Quản lý nước;

- Tin học hóa trong công tác quản lý trang thiết bị;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Phân công phụ trách công việc của các Tổ bộ phận

3.1. Tổ Văn phòng:                              

Tổ trưởng:             KS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

3.2. Tổ Quản lý Điện:         

Tổ trưởng:             KS.Ngô Đắc Tâm

Tổ phó:                   KS. Lưu Quang Đông

3.3. Tổ Quản lý nước:        

Tổ trưởng:             KS. Trương Thu Hằng

Tổ phó:                    KS. Đỗ Văn Phong

3.4 Tổ giao nhận & sửa chữa thiết bị:

Tổ trưởng:              KS. Hoàng Như Bình

Tác giả: Admin

Tags: cơ cấu tổ chức,nhiệm vụ,

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo