Vietnamese English

Trang chủ » Tổ văn phòng

Tổ văn phòng

  * Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư, điện thoại trong Trường;
- Tham mưu mua sắm thiết bị, dụng cụ, vật tư, hoá chất;
- Sửa chữa, kiểm kê, thanh lý thiết bị trong Trường, đưa thiết bị ra ngoài Trường;
- Sửa chữa, lắp đặt điện thoại và phối hợp sửa chữa, lắp đặt mạng internet.
- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công tác có liên quan đến quản lý thiết bị, máy móc, vật tư, hoá chất, điện thoại.
- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về thiết bị, vật tư, điện, nước, điện thoại; cung cấp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về trang thiết bị trong Trường.
- Tham mưu quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị của Trường.
* Phân công công việc:
           1. KS. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Tổ trưởng
- Phân công, nhắc việc và vào lịch sinh hoạt tuần.
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Thường trực Quy hoạch hệ thống đo đếm nuớc, quản lý hồ sơ bản vẽ đo đếm nước.
- Thường trực công tác cải cách hành chính Phòng.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Đầu mối cập nhật, lưu toàn bộ số liệu về các dự án đầu tư.
            2. CN. Nguyễn Thị Hiên
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Làm phiếu thu điện, nước hàng tháng.
- Công tác thanh lý thiết bị.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Đầu mối cập nhật, lưu toàn bộ số liệu về điện, nước, điện thoại, internet hàng tháng.
3. ThS. Dương Thị Hạnh
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Phụ trách mua dụng cụ, vật tư, hóa chất toàn trường.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Đầu mối cập nhật, lưu toàn bộ số liệu về mua dụng cụ, vật tư, hóa chất toàn trường.
4. CN. Đặng Văn Trung
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Tham gia hoàn thiện phần mềm và trang web quản lý trang thiết bị.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Đầu mối cập nhật, lưu toàn bộ số liệu về mua sắm thiết bị toàn trường.
            5. ThS. Lê Anh Đài
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Thường trực Quy hoạch hệ thống đo đếm điện, quản lý hồ sơ bản vẽ đo đếm điện.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Tham gia hoàn thiện phần mềm và trang web quản lý trang thiết bị.
            6. KS. Hồ Thành Long
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Thường trực xây dựng phầm mềm và trang web quản lý thiết bị.
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
- Phụ trách hệ thống mạng thông tin và lắp đặt điện thoại.
            7. CN. Trần Thị Tuyết Lan
- Công tác văn thư, lưu trữ.
- Chuyển trả tiền điện, nước, điện thoại, internet chung toàn trường qua Phòng KHTV.
- Làm phiếu thu điện thoại của các hộ trong trường và giao cho Phòng KHTV thu.
- Quản lý hồ sơ các dự án đã hoàn thành, quản lý kho và tham gia công tác thiết bị thanh lý.
           8. ThS. Nguyễn Văn Chình
- Quản lý về khai thác, sửa chữa và mua sắm thiết bị một số đơn vị (theo bảng phân công)
- Tham gia thực hiện một số dự án đầu tư thiết bị.
 
Ghi chú: Việc phân công công việc cho từng thành viên trong các Tổ của phòng Thiết bị là công việc nội bộ của Phòng, có thể sẽ được điều chỉnh khi cần thiết và sẽ được công bố công khai trên trang web của Phòng và của Trường.

Tác giả: administrator

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo